Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích 7.10 –2 C bằng 840 mJ giữa hai cực của một nguồn điện. Tính suất điện động của của nguồn điện này

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook