Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook