Crackinh 560 lít butan, xảy ra đồng thời các phản ứng:

\({C_4}{H_{10}} \to {H_2} + {C_4}{H_8}\)

\({C_4}{H_{10}} \to C{H_4} + {C_3}{H_6}\)

\({C_4}{H_{10}} \to {C_2}{H_6} + {C_2}{H_4}\)

Sau phản ứng thu được 896 lít hỗn hợp khí X. Thể tích C4H10 có trong hỗn hợp X là (các thể tích đo ở cùng điều kiện)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook