Crakinh 560 (l) C4H10 thu được 1036 (l) hỗn hợp gồm nhiều Hidro cacbon khác nhau. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tính Hiệu suất phản ứng crackinh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook