Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nào trong lịch sử mà quân dân Đại Việt đã chủ động tiến công trước để chặn mũi nhọn của giặc?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook