Cường độ dòng điện cực đại trong một mạch dao động LC lí tưởng có giá trị\[{{I}_{0}}\] . Điện tích cực đại trên một bản tụ có giá trị\[{{Q}_{0}}\] . Hệ thức nào dưới đây không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook