Đa thức \(12\left( {x - 1} \right){\left( {x - 2} \right)^2}\) là mẫu chung của các đa thức nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook