Đa thức \({x^2} + x - 2ax - 2a\) được phân tích thành

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook