Đa thức \(4{b^2}{c^2} - {\left( {{c^2} + {b^2} - {a^2}} \right)^2}\) được phân tích thành

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook