Đa thức $ab\left( {a-b} \right) + bc\left( {b-c} \right) + ca\left( {c-a} \right)$ được phân tích thành

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook