Đa thức nào sau đây là mẫu thức chung của các phân thức $\dfrac{x}{{3{{\left( {x - y} \right)}^2}}},\dfrac{y}{{x - y}}$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook