Đặc điểm của thực dân Pháp và cũng là điểm chung trong kế hoạch xâm lược của các nước thực dân, đế quốc khi tấn công xâm lược các nước khác là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook