Đặc điểm và tính chất nào dưới đây là đúng đối với chất rắn vô định hình?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook