Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook