Đặc trưng nào dưới đây của nhiễm sắc thể là phù hợp với kì cuối của giảm phân I?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook