Đại lượng $y$ tỉ lệ nghịch với đại lượng $x$ theo hệ số tỉ lệ $a{\rm{ }}(a \ne 0)$ thì đại lượng $x$ tỉ lệ nghịch với đại lượng $y$ theo hệ số tỉ lệ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook