Dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị, do đó dân chủ luôn mang bản chất

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook