Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số liên kết hydrô trong gen nhưng không làm tăng số nuclêôtit của gen?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook