Đảng và Nhà nước ta đã xác định một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là xây dựng một xã hội

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook