Dao động điều hòa \[x=4\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{3} \right)cm\]có pha tại thời điểm t là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook