Dao động của một vật là sự tổng hợp của hai dao động cùng phương \[{{x}_{1}}=7\cos (10t-\frac{\pi }{6})\](cm) và \[{{x}_{2}}=\text{ }8\text{ }cos\left( 10t\text{ }+\text{ }0,5\pi \right)\] (cm) (t tính bằng s). Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 5 cm, tốc độ của vật bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook