Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}=4,8\cos \left( 10\sqrt{2}t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( 10\sqrt{2}t+\pi \right)\,cm\]. Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng là \[0,3\sqrt{6}\,m/s\]. Biên độ A2

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook