Đạo hàm của hàm số \(y = {\log _3}\left( {{x^2} + 1} \right)\) tại điểm \(x = 1\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook