Đặt điện áp xoay chiều \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos\omega t\] vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Gọi \[{{u}_{R}},\text{ }{{u}_{L}},\text{ }{{u}_{C}}~\] lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện. Chọn nhận định sai:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook