Đặt điện áp u = 240 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 40 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện C mắc nối tiếp. Trong mạch đang có cộng hưởng điện. Cường độ hiệu dụng của dòng điện mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook