Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}c\text{os}\left( 100\pi t+\frac{\pi }{10} \right)V\] vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \[L=\frac{0,7}{\pi }H\]. Cảm kháng của cuộn dây bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook