Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}\cos \omega t\]vào hai đầu một mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần \[R\], tụ điện có điện dung \[C\] và cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm \[L\]. Tổng trở của đoạn mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook