Đặt điện áp u = U0cos(\[\omega \]t) có \[\omega \] thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi \[\omega >\frac{1}{\sqrt{LC}}\] thì dòng điện trong mạch

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook