Đặt hiệu điện thế \[u={{U}_{0}}\sin \omega t\] (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook