Đặt hiệu điện thế u = $U_0$sinωt với ω , $U_0$ không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook