Đặt \({\log _2}6 = m\). Hãy biểu diễn \({\log _9}6\) theo \(m\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook