Đặt \(MA = a,MB = b\). Tính \(ME,MF\) theo \(a\) và \(b\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook