Đặt một điện áp u = $U_0$cos(100πt + π)V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây thuần cảm và giữa hai bản tụ điện có giá trị lần lượt là 60 V, 100 V và 40 V. Giá trị của $U_0$ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook