Đặt một điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{u}} \right)\]vào hai đầu mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp thì trong mạch có dòng điện \[i=I\sqrt{2}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{i}} \right)\]. Nếu công suất tiêu thụ trong mạch là P thì hệ thức nào dưới đây không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook