Đặt một điện tích điểm q = 2.10${{2.10}^{-6}}$ trong chân không. Lấy$k={{9.10}^{9}}\frac{N.{{m}^{2}}}{{{C}^{2}}}.$ Véctơ cường độ điện trường tại điểm M cách q 10 cm có

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook