Đặt một vòng dây dẫn tròn có diện tích \[20\text{ }c{{m}^{2}}\] trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2 T. Biết mặt phẳng vòng dây hợp với véctơ cảm ứng từ một góc\[{{30}^{o}}\] . Từ thông qua vòng dây có độ lớn

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook