Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \omega t\left( V \right)$(trong đó U không đổi và $\omega $ thay đổi được). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm được biễu diễn như hình vẽ. Khi $\omega ={{\omega }_{C}}$ thì điện áp hai đầu tụ đạt cực đại là ${{U}_{m}}=kU$. Giá trị của k gần giá trị nào nhất sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook