Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim loại đều tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook