Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình (H2). Điện trở của vôn kế rất lớn. Biết \({{R}_{0}}=2\text{0,3 }\!\!\Omega\!\!\text{ }\). Giá trị của r được xác định bởi thí nghiệm này là

H1

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook