Để hai đồ thị $y = - {x^2} - 2x + 3$ và $y = {x^2} - m$ có hai điểm chung thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook