Để hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}m{\rm{x}} + 2y = m\\(m - 1)x + (m - 1)y = 1\end{array} \right.$ có nghiệm nguyên thì giá trị của $m$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook