Để khảo sát mức cường độ âm của một số chiếc kèn đồng giống nhau người ta tiến hành đặt một máy đo mức cường độ âm cách các chiếc kèn đồng một khoảng không đổi. Đồ thị biễu diễn mức cường độ âm mà máy đo được theo số chiếc kèn đồng được biễu diễn như hình vẽ . Môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm. Xem âm phát ra từ các chiếc kèn đồng là nguồn âm điểm. Biết\[2{{n}_{1}}+\text{ }{{n}_{2}}=\text{ }{{n}_{3}}\] . Giá trị \[{{L}_{3}}\] gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook