Để \(M = - 1\) thì giá trị của \(x\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook