Điểm biểu diễn của số phức z là $M(1;2)$. Tọa độ của điểm biểu diễn số phức ${\rm{w}} = z - 2\overline z $ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook