Điểm khác biệt giữa cấu tạo của ADN với cấu tạo của tARN :

(1) ADN có cấu tạo hai mạch còn tARN có cấu trúc một mạch.

(2) ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung còn tARN thì không.

(3) Đơn phận của ADN có đường và thành phần bazơ khác với đơn phân của tARN.

(4) ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn tARN.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook