Điểm $M\left( { - 2;3} \right)$ không thuộc đồ thị hàm số nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook