Điểm nào sau đây không chứng tỏ Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook