Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y = 2\left| {x-1} \right| + 3\left| x \right| - 2$?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook