Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L, biến trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo  đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm giữa L và R, N là điểm giữa R và C. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của các điện áp hiệu dụng \[{{U}_{AN}}\] và \[{{U}_{MB}}\] theo giá trị của biến trở R được cho như hình vẽ sau. Khi giá trị của \[R=60\Omega \] thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R gần giá trị nào nhất sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook