Điền số thích hợp vào chỗ chấm \(\dfrac{3}{{...}} = \dfrac{{ - 33}}{{77}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook